واحد نظارتی کارفرما (Company man Office)

مدیر عملیات

رئیس عملیات

رئیس منطقه

رئیس ناحیه

کمپانی‌من

کمک کمپانی ‌من (شب کار)

 

این واحد شامل ناظر کارفرما (Company man)، کمک کمپانی‌من و رادیومن می‌باشد. کمپانی‌من بصورت تمام وقت و مستقر در لوکیشن می‌باشد و در هر دوره یک یا دوهفته‌ای یکنفر می‌باشد. کمپانی‌من یک آفیس مستقل و یک رادیو و تلفن مستقل داشته و عالیترین مقام تصمیم گیرنده در لوکیشن می‌باشد. کمپانی من ارتباط نزدیکی با رئیس دستگاه داشته و گزارشات خود را به رئیس ناحیه کمپانی‌من‌ها ارائه می‌دهد. به طور کلی امور زیر به کمپانی‌من محول شده است؛

*    نظارت بر انجام صحیح عملیات حفاری و برنامه‌های خواسته شده

*    تصمیم‌گیری و تغییر برنامه‌ها با توجه به شرایط چاه با اجازه رئیس ناحیه

*    نظارت بر انجام صحیح خدمات چاهی (Jobs)

*    گزارش تاخیر عملیات و جابها (Waiting)

*    تهیه گزارش روزانه و ارسال آن به رئیس ناحیه

ارسال گزارش به رئیس منطقه